Voorwaarden

Algemene Verhuur Voorwaarden Keytown Rental

 

 1. Toepasselijkheid.

Deze Algemene Verhuur Voorwaarden (hierna verder aangeduid als AVV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Keytown BV partij is, waaronder inzake verhuur door Keytown BV aan huurders van de in deze AVV genoemde apparatuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover deze AVV niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Keytown BV inzake levering van goederen en diensten, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Andere voorwaarden, waaronder eigen voorwaarden van huurders, zijn niet van toepassing ook al is daar door huurder naar verwezen. De algemene voorwaarden van Keytown BV gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en Keytown BV partij zijn.

 1. Definities.

In deze AVV wordt verstaan onder:
Verhuurder: de Besloten Vennootschap Keytown BV, gevestigd aan het adres Flevoweg 11c te (2318 BZ) Leiden, ingeschreven onder nummer 72566078 in het handelsregister van de kamer van koophandel en onder meer handelend onder de naam Keytown Rental te Leiden. Hierna ook aangeduid als “Keytown Rental”.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van Keytown BV voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle elektrische en niet elektrische apparaten op het gebied van videoproductie, alsmede overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen, die onderwerp zijn van de (huur)overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

 1. Huurperiode.

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag, waarbij geldt dat de huurperiode aanvangt op het tijdstip waarop de apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat om uiterlijk 11:00 uur en eindigt op het tijdstip waarop de apparatuur weer terugkomt in dat magazijn om uiterlijk 10:00 uur de volgende dag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Tarieven.

De huurder verklaart de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te zijn gegaan op het moment dat huurder de (huur)overeenkomst met verhuurder aangaan dan wel de apparatuur in ontvangst neemt. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Annulering.

Indien huurder apparatuur heeft gereserveerd en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen: Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst (i) eerder dan op de tweede dag voor de aanvang van de huurperiode wil annuleren kan dat kosteloos; (ii) één dag voor de aanvang van de huurperiode wil annuleren is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd; (iii) op de eerste dag van de huurperiode of tijdens de huurperiode  plaatsvindt is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

 1. Identificatie.

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten documenten te overleggen c.q. informatie te geven, waaronder het tonen aan verhuurder van (i) een rechtsgeldig legitimatiebewijs, (ii) een geldige kopie van een uittreksel van de (Nederlandse) Kamer van Koophandel en/of (iii) een kopie bankafschrift niet ouder dan 14 dagen.

 1. Gebruik.

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze apparatuur is gefabriceerd en bedoeld. De huurder zal als een zorgvuldig huisvader met de apparatuur omgaan en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag en transport. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

 1. Werking.

Huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst en in ontvangst nemen van de apparatuur verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen huurder en verhuurder is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 1. In gebreke zijn en schadevergoeding en boete.

De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode de apparatuur afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de overeengekomen huurperiode.

 

De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de apparatuur heeft teruggebracht, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, waaronder de (aanvullende) vergoeding van de volledig door verhuurder te lijden schade, aan de verhuurder een boete verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze boete tweemaal de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de volledige kosten van herstel van die beschadigingen c.q. vervangingskosten verschuldigd alsmede anderhalf maal de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel/vervanging van de apparatuur gemoeid zal zijn.

Indien verhuurder ten gevolge van te late retournering door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de boete en reparatiekosten als hiervoor genoemd, is huurder voor dit hogere bedrag aan schadevergoeding eveneens jegens verhuurder aansprakelijk.

 1. Meldplicht.

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, verlies of molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van het niet nakomen van de in dit artikel genoemde verplichtingen, onverminderd de verplichtingen van verhuurder om overige schade en boeten verband houdende met de apparatuur en/of huurovereenkomst aan verhuurder te voldoen..

 1. Schade / aansprakelijkheid.

Alle schade die tijdens de huurperiode aan of verband houdende met de apparatuur – waaronder doch niet uitsluitend het (video)materiaal dat met de apparatuur tot stand is gekomen – is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder, ongeacht of en in welke mate vergoeding van die schade is gedekt door enige verzekering. De apparatuur is verzekerd en voor schade geldt een eigen risico van € 500 en bij diefstal € 1.000. Tot deze bedragen draagt de huurder de schade aan de apparatuur altijd zelf. Indien er om welke reden dan ook geen verzekeringsdekking is, zal de volledige schade door huurder dienen te worden vergoed. Ook moet de apparatuur compleet en schoon worden geretourneerd. Als er kosten voor reparatie of schoonmaken moeten worden gemaakt, zullen die kosten bij de huurder in rekening worden gebracht.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de apparatuur. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder. Aansprakelijk van verhuurder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

 1. Geheimhouding.

De huurder zal geen gegevens betreffende verhuurder en/of de apparatuur kopiëren of aan derden openbaren indien en voor zover dit enige schade aan verhuurder zou kunnen opleveren.

 1. Weigeringsrecht verhuurder.

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

 1. Gebruik door derden.

Het is huurder niet toegestaan de apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

 1. Bijzondere bepalingen.

Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Keytown Rental, voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AVV tevens aanvullende bepalingen, zoals de algemene voorwaarden die van kracht zijn op andere activiteiten van verhuurder.